ร่วมงานกับเรา


ตำแหน่ง (Position) : Finance Manager

แผนก (Department) : Finance & Accounting

วัตถุประสงค์ของตำแหน่ง (Job Purpose) : รับผิดชอบการวางแผน และการบริหารงานและงบประมาณด้านการเงิน ควบคุมและบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และบริหารการลงทุนของเงินสำรองเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด รวมถึงการบริหารงานให้ทีมงานเกิดการพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สายการบังคับบัญชา (Reporting Lines) : ผู้บังคับบัญชา : CFO

ผู้ใต้บังคับบัญชา : Finance Officer

คุณสมบัติเบื้องต้น :

– ระดับการศึกษา (Education) : ระดับปริญญาตรี (สาขาบัญชี หรือการเงิน)

– ประสบการณ์ทำงาน (Work Experience) : 5-8 ปี (ด้านการเงิน)

– ภาษาอังกฤษ : ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

งานด้านการเงิน

– ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณเงินสด และดูแล กระแสเงินสดรับจ่ายของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ในระดับเดียวกับงบประมาณเงินสดที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งจัดทำรายงานกระแสเงินสด/ประมาณการเงินสดประจำสัปดาห์, ประจำเดือน

– ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารการเงินที่กำหนด ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผล แผนการปฏิบัติงานและกระบวนการปฏิบัติงานของทีมงาน ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานหลักที่ถูกกำหนดโดยผู้บังคับบัญชา

– ควบคุมดูแล และบริหารวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ให้เพียงพอแก่การดำเนินธุรกิจ และการรายงานสถานะสินเชื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร

– รวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายงาน มาทำงบประมาณประจำปี

– จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน และวิเคราะห์เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้บริหาร

– ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของส่วนงานด้านการเงินทั้งด้านรับ-จ่ายให้มีระบบและเกิดการควบคุมภายในที่ดี

– บริหารจัดการการลงทุนทางด้านการเงินให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด

– วิเคราะห์และแนะนำการแก้ไขปัญหาแก่แผนกที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อข้อมูลและสถานะทางการเงินของบริษัท

– คิดค้น สร้างระบบงาน และ พัฒนาการบริหารงานการเงินที่จะช่วยให้บริษัทฯ มีข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา เพื่อช่วยให้การบริหารการเงินมีประสิทธิภาพสูงสุด

งานด้านการบริหารบุคลากร

– บริหาร กำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน

– เป็นผู้นำที่ดีในการสื่อสารนโยบายที่ได้รับจากบริษัทให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเหมาะสม

– รักษาและพัฒนาผลงาน รวมถึงขวัญและกำลังใจของทีมงานให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

– เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในเชิงการปฏิบัติงานและในเชิงจริยธรรม