ร่วมงานกับเรา


ตำแหน่ง (Position) : Hotel Channel,Site Manager

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

– ดูแลการทำงานของหน่วยงานโรงแรมตามข้อตกลงในสัญญาว่าจ้าง

– ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงานในหน่วยงานโรงแรมให้มีประสิทธิภาพ

– ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน

– วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ปรับกลยุทธ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

–  ควบคุมค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร

– มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และแผนงานของบริษัท

– ติดตามความเคลื่อนไหว ความคืบหน้า ของผลลัพธ์การทำงานของหน่วยงาน รวมถึงพัฒนาระบบรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   

คุณสมบัติ

– เพศ ชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี

– การศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาโรงแรม หรือการบริการที่เกี่ยวข้อง

–  มีรถยนต์ สามารถขับขี่และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

– มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ระดับดี

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office  ระดับดี