ร่วมงานกับเรา


ตำแหน่ง (Position) : สายตรวจพนักงานทำความสะอาด ( Inspector )

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

– ดูแลพนักงานทำความสะอาด ดูแลควบคุมอุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาดให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

– ฝึกอบรมพนักงานทำความสะอาด ให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

– ชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ และกฎระเบียบข้อบังคับการทำงานของลูกค้า

– ดูแลการเข้า-ออกงานของพนักงานทำความสะอาดให้เป็นตามกฎระเบียบ

–  ดูแลควบคุมหน่วยงานโครงการที่รับผิดชอบให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

– ส่งแบบประเมินให้ลูกค้าประเมินผลการทำงานของพนักงาน กรณีการทำงานของพนักงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้เข้าทำการอบรมและประเมินผลการทำงานของพนักงานทันที

– จัดทำแผนการทำความสะอาดทุก 3 เดือน 6 เดือน (BIG CLEANING DAY) ติดตามผลการทำงานของพนักงานทีม (BIG CLEANING DAY)

– รวบรวมแบบประเมินการทำงาน พร้อมทั้งทำรายงานสรุปให้หัวหน้าเขต

– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก 

– มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

– มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

– หากมีประสบกาณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ