IMG_4824                

                   เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา คุณพงษ์ศักดิ์ ตระกูลสุข นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ริษัท แม่บ้านมืออาชีพ จำกัด เดินทางไปร่วมกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2) ณ จ.ประจวบศีรีขันธ์    เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน วัตถุประสงค์ที่ทีมบริหารได้จัดให้มีกิจกรรมครั้งนี้  มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร สร้างความเป็นผู้นำ หล่อรวมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้บรรลุสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ต่อไป…